• Itilizasyon Tabak ak Kowonaviris 2019

  1 month ago - By Tobacco Free Florida

  Gen kèk nouvèl ki sòti pa twò lontan ki t ap pale sou koneksyon ki kapab genyen nan fimen sigarèt ak COVID-19. Kominote syantifik ak medikal la ap aprann plis sou konsekans fimen sigarèt genyen sou sante parapò ak COVID-19, sanble ta gen rezon pou nou gen kè kase. Nou konnen moun ki gen maladi COVID-19 epi ki fimen yo ka gen plis risk pou yo gen maladi grav ak COVID-19. 1
  COVID-19 se yon maladi respiratwa ki kapab pwopaje sòti nan yon moun ale nan yon lòt. An jeneral , moun ki fimen gen pi gwo risk pou trape enfeksyon nan poumon ak nan pwatrin. 2 Moun ki fimen gen pi gwo risk pou mouri ak...
  Read more ...

   

 • Kite Fason Pa w ak Tobacco Free Florida

  1 month ago - By Tobacco Free Florida

  Sispann fimen pwodui tabak se youn nan pi bon bagay ou te ka fè pou sante ou.
  Pwodui tabak se toujou premye kòz maladi ak lanmò moun te ka evite Etazini, men bon nouvèl la sèke sante ou kòmanse amelyore nan kèk èdtan apre ou sispann fimen. Pi bonè ou kite, pi bonè kò ou ka kòmanse geri.
  Tobacco Free Florida ofri resous GRATIS ki ka ogmante chans ou pou ou kite fimen pou tout bon.
  Sispann Fimen nan Telefòn - pale ak yon Antrenè pou Sispann Fimen sou pakou ou pou sispann fimen pwodui tabak.
  Antrenè pou Sispann Fimen yo disponib 24 sou 24, 7 jou sou 7.
  Sèvis sa a disponib an kreyòl gras a yon...
  Read more ...